PORADNIK PRAKTYCZNY, SPÓŁKA Z O.O.

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Jeżeli starasz się o kredyt czy gwarancję bankową możesz spodziewać się, że bank w pierwszej kolejności zapyta właśnie o sprawozdanie finansowe. Nic w tym dziwnego – to jeden z najważniejszych dokumentów, który pokazuje kondycję spółki. Ba! Co roku musisz składać sprawozdanie finansowe do KRS i US. Czyli właściwie każdy może je zobaczyć.

Właśnie dlatego warto wiedzieć co to jest sprawozdanie finansowe? 

Na pewno wiele razy widziałeś dokumenty finansowe spółki. Szczerze mówiac trochę czasu minęło zanim sprawozdanie przestało być dla mnie czarną magią 🙂 Jeżeli prowadzisz spółkę, czy chociażby chcesz kupić udziały w spółce z o.o. warto wiedzieć jaka jest kondycja finansowa spółki.

Tego właśnie dowiesz się ze sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe to dokument pokazujący dane księgowe spółki, który składa się z:

  1. bilansu – czyli informacji o stanie i strukturze majątku spółki oraz źródeł jego finansowania;
  2. rachunku zysków i strat – czyli informacji o przychodach, kosztach, zyskach itp.
  3. informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W niektórych przypadkach spółki z o.o. podlegają również badaniu przez biegłego rewidenta. Nieprzyjemny obowiązek, który wiąże się przede wszystkim z dodatkową pracą. I kosztem.

W takim przypadku oprócz dokumentów, o których napisałam wyżej będziesz musiał złożyć również:

  1. zestawienie zmian w kapitale własnym oraz
  2. rachunek przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie zawiera dane aktualne na dzień bilansowy. W praktyce w większości spółek będzie to 31 grudnia. Potem masz 3 miesiące od zakończenia roku obrotowego (czyli przeważnie do 30 marca), aby przygotować sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie musisz udostępnić wspólnikom do wglądu (oraz radzie nadzorczej, jeżeli jest powołana).

Sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone w ciągu 6 miesiecy od dnia bilansowego – czyli przeważnie do 30 czerwca każdego roku. A następnie oczywiście zgłoszone do KRS – masz na to 15 dni od zatwierdzenie sprawozdania.

*Inny jest termin złożenia  sprawozdania finansowego do US – jest to 10 lipca.

Kiedy sprawozdanie finansowe musi być zbadane przez biegłego rewidenta?

Badanie przez biegłego rewidenta jest konieczne jeżeli Twoja spółka spełnia przynajmniej dwa z tych warunków:

  1. zatrudniała średnio w ciągu roku co najmniej 50 osób. W tym przypadku zatrudnienie przelicza się na pełne etaty,
  2. suma aktywów na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Jeżeli „podpadasz” pod co najmniej dwa z wymienionych warunków to niestety, ale nie unikniesz badania.

Z czym to się wiąże?

Przede wszystkim z tym, że Twoje dokumenty księgowe będą dodatkowo badane przez obce osoby. Zanim to się stanie niezbędna jest uchwała o wyborze biegłego. Dopiero wtedy możesz zawrzeć z nim umowę. A później oczywiście zapłacić.

Kto odpowiada za sprawozdanie finansowe?

Za prawidłowe przygotowanie sprawozdania odpowiada zawsze kierownik jednostki – czyli cały zarząd. I to on ponosi odpowiedzialność. Oczywiście sprawozdanie przygotowują księgowe – ich podpis rownież znajduje się pod danymi.

Jak widzisz sprawozdanie finansowe to komplet dokumentów księgowych. Zachęcam się, żebyś zapoznał się z nimi w Twojej spółce. Uwierz mi, że nawet podstawowe zrozumienie tych danych może dostarczyć Ci bardzo interesujących informacji.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz